Polisi Preifatrwydd

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn amlinellu sut mae RG HIRE Ltd yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth yr ydych chi’n ei darparu i RG HIRE Ltd pan fyddwch chi’n defnyddio’r wefan hon.

Mae RG HIRE Ltd yn ymrwymo i sicrhau y caiff eich preifatrwydd ei ddiogelu. Pe bawn yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth y gellir ei defnyddio i’ch adnabod wrth ddefnyddio’r wefan hon, gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd yn cael ei defnyddio yn unol â’r polisi preifatrwydd hwn yn unig.

Efallai y bydd RG HIRE Ltd yn newid y polisi hwn o bryd i’w gilydd drwy ddiweddaru’r dudalen hon. Dylech ddarllen y dudalen hon o dro i dro er mwyn sicrhau eich bod yn hapus gydag unrhyw newidiadau. Mae’r polisi hwn yn weithredol o 1 Rhagfyr 2011.

Beth rydym ni’n ei gasglu

Efallai y byddwn ni’n casglu’r wybodaeth ganlynol:

  • enw a theitl swydd
  • gwybodaeth gyswllt gan gynnwys cyfeiriad e-bost
  • gwybodaeth am ddemograffeg gan gynnwys cod post, dewisiadau a diddordebau
  • gwybodaeth arall sy’n berthnasol i arolygon defnyddwyr a/neu gynigion

Beth rydym ni’n ei wneud â’r wybodaeth rydym ni’n ei chasglu

Mae angen yr wybodaeth hon arnom ni i ddeall eich anghenion ac i gynnig gwell gwasanaeth i chi, ac yn arbennig am y rhesymau canlynol:

  • Cadw cofnodion mewnol.
  • Efallai y byddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i wella eich cynhyrchion a’n gwasanaethau.
  • Mae’n bosibl y byddwn yn anfon negeseuon e-bost sy’n hyrwyddo o dro i dro am gynhyrchion newydd, cynigion arbennig neu wybodaeth arall yr ydym ni’n credu a fydd o ddiddordeb i chi gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost rydych chi wedi’i ddarparu.
  • Weithiau, efallai y byddwn ni hefyd yn defnyddio’ch gwybodaeth i gysylltu â chi at ddibenion ymchwil y farchnad. Efallai y byddwn ni’n cysylltu â chi dros e-bost, ffôn, ffacs neu drwy’r post. Efallai y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth i deilwra’r wefan yn unol â’ch diddordebau.

Diogelwch

Rydym ni’n ymrwymo i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel. Er mwyn atal mynediad neu ddatgeliad heb ei awdurdodi, rydym ni wedi rhoi gweithdrefnau ffisegol, electronig a rheoli ar waith i ddiogelu’r wybodaeth rydym ni’n ei chasglu ar-lein.

Sut ydym ni’n defnyddio cwcis

Ffeil fach yw cwci sy’n gofyn am eich caniatâd i gael ei osod ar yriant caled eich cyfrifiadur. Unwaith yr ydych chi’n cytuno, caiff y ffeil ei hychwanegu ac mae’r cwci yn helpu i ddadansoddi traffig y we neu’n rhoi gwybod i chi pan ydych chi’n ymweld â safle penodol. Mae cwcis yn galluogi rhaglenni gwe i ymateb i chi fel unigolyn. Gall y rhaglen we deilwra ei gweithrediadau i’ch anghenion, eich hoff bethau a’ch cas bethau drwy gasglu a chofio gwybodaeth am eich dewisiadau.

Rydym ni’n defnyddio cwcis logio traffig i nodi pa dudalennau sy’n cael eu defnyddio. Mae hyn yn ein helpu i ddadansoddi data am draffig i dudalennau gwe a gwella ein gwefan er mwyn ei theilwra i anghenion ein cwsmeriaid. Dim ond er mwyn dadansoddi ystadegau rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon, ac yna caiff y data ei dynnu oddi ar y system.

Ar y cyfan, mae cwcis yn ein helpu i ddarparu gwell gwefan i chi drwy ein galluogi i fonitro pa dudalennau sy’n ddefnyddiol i chi, a pha rai sydd ddim. Nid yw cwci mewn unrhyw ffordd yn rhoi mynediad i ni i’ch cyfrifiadur na gwybodaeth amdanoch chi, ar wahân i’r data rydych chi’n dewis ei rannu â ni.

Gallwch ddewis derbyn neu wrthod cwcis. Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn cwcis yn awtomatig, ond fel arfer gallwch addasu gosodiadau eich porwr i wrthod cwcis os ydych chi’n dewis gwneud hynny. Gall hyn eich atal rhag manteisio’n llawn ar y wefan.

Dolenni at wefannau eraill

Gall ein gwefan gynnwys dolenni at wefannau eraill sydd o ddiddordeb i chi. Fodd bynnag, unwaith yr ydych chi wedi defnyddio’r dolenni hyn i adael ein gwefan, dylech nodi nad oes gennym ni unrhyw reolaeth dros y wefan arall honno. O’r herwydd, ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelu preifatrwydd a gwybodaeth rydych chi’n ei darparu wrth ymweld â gwefannau o’r fath nad ydynt yn dod o dan y datganiad preifatrwydd hwn. Dylech gymryd gofal ac edrych ar y datganiad preifatrwydd sy’n berthnasol i’r wefan dan sylw.

Rheoli eich gwybodaeth bersonol

Efallai y byddwch yn dewis cyfyngu ar faint o’ch gwybodaeth bersonol sy’n cael ei chasglu neu ei defnyddio drwy un o’r dulliau hyn:

  • pryd bynnag y gofynnir i chi lenwi ffurflen ar y wefan, edrychwch am y blwch y gallwch ei dicio i nodi nad ydych am i’r wybodaeth gael ei defnyddio gan unrhyw un at ddibenion marchnata uniongyrchol
  • • os ydych chi wedi cytuno i ni ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol yn flaenorol at ddibenion marchnata uniongyrchol, gallwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy anfon e-bost atom info@rghire.co.uk

Ni fyddwn yn gwerthu, dosbarthu na phrydlesu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon oni bai bod gennym ni eich caniatâd neu fod gofyn i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith. Efallai y byddwn ni’n defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i anfon gwybodaeth hyrwyddo atoch am drydydd partïon yr ydym ni’n credu a fydd o ddiddordeb i chi os ydych chi’n dweud wrthym ni eich bod chi eisiau i hyn ddigwydd.

Gallwch wneud cais am wybodaeth bersonol sydd gennym ni amdanoch chi o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Bydd gofyn talu ffi fach. Os hoffech gopi o’r wybodaeth rydym ni’n ei dal amdanoch chi, ysgrifennwch at R G Hire, Bryn Y Gwynt, Caergeiliog, Caergybi, Ynys Môn, LL65 3EX.

Os ydych chi’n credu bod unrhyw wybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi yn anghywir neu’n anghyflawn, ysgrifennwch atom neu anfonwch e-bost cyn gynted â phosibl i’r cyfeiriad uchod. Byddwn yn cywiro unrhyw wybodaeth anghywir yn syth.

Cysylltu

R G Hire
Bryn Y Gwynt
Caergeiliog
Ynys Mon
LL65 3EX

01407 741151
07967 027492
info@rghire.co.uk

Newyddion

Bwced malu (crushing) newydd ar gyfer ein peiriannau cloddio

...mwy

Kobelco SK140 newydd yn mynd yn syth i un o’n prosiectau dymchwel

...mwy

© Hawlfraint 2022 - RG Hire - Gwefan gan Delwedd.