Ymwadiad

Mae'r wybodaeth sydd wedi'i chynnwys ar y wefan hon yn wybodaeth gyffredinol yn unig. Caiff ei darparu gan RG HIRE LTD ac er y gwnawn bob ymdrech i gadw'r wybodaeth yn gyfoes ac yn gywir, nid ydym ni’n gwneud unrhyw honiadau na chynnig unrhyw sicrwydd, drwy fynegi neu awgrymu, am gyflawnrwydd, cywirdeb, dibynadwyedd, addasrwydd neu argaeledd mewn perthynas â’r wefan neu'r wybodaeth, y cynhyrchion, y gwasanaethau neu’r graffeg cysylltiedig sydd ar y wefan at unrhyw ddiben. Mae unrhyw ddibyniaeth y byddwch yn ei roi ar wybodaeth o'r fath yn ôl eich risg eich hun yn unig.

Ni fyddwn, dan unrhyw amgylchiadau, yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod gan gynnwys, heb gyfyngiad, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, nac unrhyw golled neu ddifrod o gwbl o ganlyniad i golli data neu elw sy'n deillio o ddefnyddio'r wefan hon, neu mewn cysylltiad â hynny.

Trwy'r wefan hon, gallwch chi gysylltu â gwefannau eraill nad ydynt dan reolaeth RG HIRE LTD. Nid oes gennym ni unrhyw reolaeth dros natur, cynnwys nac argaeledd y safleoedd hynny. Nid yw cynnwys unrhyw ddolenni o reidrwydd yn golygu ein bod yn argymell nac yn cymeradwyo'r safbwyntiau a fynegir ar y gwefannau hyn.

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wefan yn gweithredu’n effeithiol ar bob adeg. Fodd bynnag, nid yw RG HIRE LTD yn gyfrifol os nad yw'r wefan ar gael dros dro oherwydd materion technegol y tu hwnt i'n rheolaeth, nac yn atebol am hynny chwaith.

Cysylltu

R G Hire
Bryn Y Gwynt
Caergeiliog
Ynys Mon
LL65 3EX

01407 741151
07967 027492
info@rghire.co.uk

Newyddion

Bwced malu (crushing) newydd ar gyfer ein peiriannau cloddio

...mwy

Kobelco SK140 newydd yn mynd yn syth i un o’n prosiectau dymchwel

...mwy

© Hawlfraint 2022 - RG Hire - Gwefan gan Delwedd.